TAPASTE OY ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Tapaste Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Tapaste Oy, Y-tunnus 1657160-9Tapaste Oy, Y-tunnus 1657160-9Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö onRekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö onKati Jaakola, p.040-5103777/ kati(at)katijafille.fi

3. Rekisterin nimi

Tapaste Oy:n asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu: Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Tapaste Oy:hyn. Asiakkuussuhde syntyy, kun asiakas varaa tai käyttää rekisterinpitäjän palveluita tai rekisteröityypalvelun käyttäjäksi. Asiakkuussuhde katsotaan päättyneeksi, jos asiakas ei ole kolmeen vuoteen käyttänyt tai varannut palveluita.Jos asiakas kuitenkin on rekisteröitynyt palveluiden käyttäjäksi, henkilöä voidaan pitää asiakkaana, vaikka hän ei olisikaan käyttänyt palveluita aktiivisesti.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
 • Palveluiden myynti ja toteutus
 • Palveluiden myynti ja toteutus
 • Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvähenkilötietojen käsittely
 • Asiakkaan tekemien varausten käsittely
6. Käsiteltävät henkilötiedot

Kuluttaja-asiakkaat:

 • Asiakkaan etu-ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite
 • Varauksia koskevat tiedot
 • Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
 • Tiedot palveluiden käyttämisestä ja ostoista
 • Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käsitellään ainoastaan ruuan valmistukseen ja tarjoiluun

Yritysasiakkaat:

 • Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja yrityksen osoite
7. Mistä henkilötiedot saadaan
 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Palveluiden käytöstä
 • Ostosten teosta
 • Sähköistä varausjärjestelmää ylläpitävä yritys; Paloa Oy 
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.Poikkeuksena kuitenkin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevan asiakkaan henkilötietoja käsitelläänasiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuussuhteen päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita 3 vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita.Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä 6 kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiselle ole olemassa muuta perustetta.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilyteteään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhetyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen, kun asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää, jos siihen on olemassa muu peruste.

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisisa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oiketetun edun nojalla (Tietosuoja-asetus, artikla 6,artikla 1, kohta e, alakohta). Tässä tapauksessa oiketetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Asiakasrekisterissä olevien henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oiketetun edun nojalla (Tietosuoja-asetus, artikla 6,artikla 1, kohta e, alakohta). Tässä tapauksessa oiketetun edun muodostaa asiakkuussuhde.

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa:

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin selvittääkseen, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja rekisterissä vai ei. Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja reksiteröidyn pyyntö koskee. Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin (esim. rekisterinpitäjän liikesalaisuudet, toisen henkilön henkilötiedot). Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös lainsäädännössä (esim. tietosuojalaki).

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

 • Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne keerättiin tai muutoin käsiteltiin.
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä:

 • rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöi reksiteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi silti jatkaa tietojen käsittelyä, jos siihen on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet. tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista:

 • Jos reisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
 • Jos käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista.
 • Jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitäoikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi taipuolustamiseksi
 • Jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.Käsittelyn rajoituksen kestäessä, tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

 • Siltä osin, kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, rekisteröidyllä on oikeus saada tälläiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. 
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.